Kallelse till årsmöte 2024-02-17

 • 29 jan 2024
 • internt

Kallelse till årsmöte

Alla Ravinens medlemmar kallas till årsmöte lördag 17 februari 2023 kl.13.00 i klubbstugan. 

Som de flesta ser är kallelsen några dagar sen enligt OK Ravinens stadgar. Enligt 3 kap 1 § skall kalllelsen publiceras senast tre veckor innan årsmötet.

Om någon medlem inte accepterar detta så behöver styrelsen snarast få information om detta. Maila Ulf Lennheden eller Love Berzell så snabbt som möjligt.
Styrelsen måste då flytta årsmötet till den 24/2. Enligt stadgarna skall årsmötet hållas senast under februari månad.
Denna kallelse gäller då även till den 24/2 endast under förutsättning att kallelsen ej godkänns ha publicerats i tid för den 17/2.
 

En förenings årsmöte är bland de absolut viktigaste möten du som medlem kan delta i. På OK Ravinens årsmöte beslutar vi medlemmar hur vi vill att OK Ravinen ska utvecklas under det kommande året. Vi bestämmer även vilka personer vi vill ska leda föreningen framåt under det kommande verksamhetsåret.

Inför årsmötet har det inte inkommit några motioner.

Dagordning och dokument inför årsmötet hittar du och kommer att hitta på denna sida (för att öppna dokument krävs inloggning som medlem i Ravinen).

 I samband med årsmötet lördag 17 februari är det som vanligt långpass på förmiddagen, och sedan möjlighet till lättare lunch/fika i samband med mötet.

Missa inte årsmötet! Boka in det i din kalender redan nu!

 Dagordning:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.  
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för de senaste verksamhets/räkenskapsåret.  
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.  
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.  
 9. Fastställande av medlemsavgifter.  
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.  
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.  
 12. Val av  
  a)    föreningens ordförande för en tid av ett år;  
  b)    halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;  
  c)    en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;  
  d)    en revisor jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år.
          I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;  
  e)    tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till
         ordförande  
 13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet. 
   
  Hur funkar årsmötet? 
  Ett årsmöte är klubbens högsta beslutsfattande organ och skall hållas i demokratisk anda. Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av klubbmöte/årsmötet.  
  Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.  
   
  För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:  
  •    att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år;  
  •    att medlemskap har beviljats minst två månader före årsmötet; och  
  Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.